Sledovatelnost (tracebilita), rodokmen
výrobku

Co? Kdy? Jak? Na čem? Kdo?
Prostě MES.

Jaroslav Střelka

Jaroslav Střelka

Project Manager

Každá minuta, po kterou jsou výrobní zaříze­ní mimo provoz nebo pracují ve sníženém výkonu či kvalitě, má samozřejmě negativní vliv na produk­tivitu a ziskovost výroby.
MES systém umožňuje podrobně zaznamenávat a systematicky analyzo­vat veškeré prostoje, snížený výkon nebo nekvalitu výroby na sledovaných výrobních strojích, linkách a dalších zařízeních, a to včetně exekutivních zása­hů do výroby.
Obecně jde o „inteligentní výrobní systém“, obvykle nejrozsáhlejší systém v prostředí výroby, který tvo­ří vazbu mezi podnikovými informačními systémy (např. typu ERP, APS, logistika) a systémy pro auto­matizaci výroby (technologických procesů). Základní funkcionality MES systému spadají do oblasti výrob­ních postupů, výrobních zdrojů, plánování výroby, řízení výroby, dispečerského řízení, sběru dat a rov­něž do oblasti výkonnostní analýzy.
V této oblasti máme hluboké znalosti a zkušenosti, které jsme vložili do vývoje našeho vlastního MES systému a jeho dílčích funkcionalit. Ten může fun­govat samostatně nebo v součinnosti s „celosvěto­vými“ „standardizovanými“ „krabicovými“ řešeními firem Wonderware nebo Siemens, které jsou rovněž součástí našeho portfolia.    

Proč právě s námi:

  • Záznam skutečné výrobní historie a postupu, včetně rodokmenu výrobku v elektronické podo­bě.
  • Možnost akčních zásahů do výroby při vzniku ne­standardu, včetně možnosti zastavení výroby.
  • Možnost definice eskalačních postupů.
  • Možnost dostupnosti výrobní knowledge base na pracovi­šti operátora (pracovní postup, video, výkresová dokumentace atd.).